Friday, 5 August 2011

KSSR

LATAR BELAKANG
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan
 
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
 • Pembangunan modal insan
 • Penghasilan pelajar celik minda
 • Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat 
 • Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab
Teras ke-2 PIPP 
DasarMembangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai

FOKUS KURIKULUM
Tahap 2
pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiranasasTMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

Tahap 1
penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asasTMK, perkembanganso sioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai

Pra sekolah

perkembangansosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaankesekolahrendahsertapendedahan kemahiran 3M dan menaakul

EMK
Elemen Kreativitidan Inovatif
Elemen Keusahawanan
Elemen (TMK)

RASIONAL
 • Kemahiran abad ke-21
 • Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.
Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui (TunMahathir).
 • Model Ekonomi Baru (MEB)

-Antaraciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MEB ialah
 • Keusahawanan dan Inovatif
-mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan
 • Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahuidan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Standard Pembelajaran
Satupenetapankriteriaatauindikatorkualitipembelajarandanpencapaianyang bolehdiukurbagisetiapstandard kandungan.

Mengapa Standard
 • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan•
 • Penetapani lmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukurdengan jelas•
 • Mengenalpasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)•
 • Mengatasi masalahmuri dkeciciran dalam pembelajaran•
 • Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah
BAHAN KURIKULUM
1. .Dokumen Kurikulum
 • Standard Kandungan
 • Standard Pembelajaran
2. .BukuTeks
•Berpendekatan Modular

Pentaksiran P&P
 • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran
 • Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
 • Bersifat autentik dan holistik
KESIMPULAN

 • Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;
 • Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan
 • Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

No comments:

Post a Comment